LSG Legal - ondernemingsrecht & arbeidsrecht
 


 
home » algemene voorwaarden & klachtenregelingAlgemene voorwaarden

Artikel 1 LSG Legal Advocatuur

LSG Legal Advocatuur is een eenmanszaak gedreven door mr. L.F.J. Simonis – de Graaff  die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en adviseur uit te oefenen in de ruimste zin des woords. LSG Legal Advocatuur wordt hierna aangeduid als “LSG Legal”.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten , werkzaamheden en diensten (hierna “opdrachten”) van LSG Legal en van degene die voor LSG Legal werkzaam zijn of zijn geweest (al dan niet in dienstbetrekking) .

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW,  geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door LSG Legal . Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door LSG Legal is aanvaard.

Alle opdrachten worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever en niet (mede) ten behoeve van derden.

Artikel 4 Inschakelen derden

LSG Legal is gerechtigd om bij de uitvoering van haar opdrachten derden in te schakelen (waaronder onder meer deurwaarders, deskundigen en (buitenlandse) advocaten). LSG Legal is tevens gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, (mede) namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

LSG Legal neemt bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht en informeert opdrachtgever tijdig over het inschakelen van derden.

LSG Legal is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van LSG Legal zelf.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

LSG Legal is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de administratie en financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Iedere aansprakelijkheid van LSG Legal is beperkt tot het bedrag dat krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van LSG Legal onder die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van LSG Legal beperkt tot het bedrag van het (in rekening gebrachte en nog in rekening te brengen) honorarium dat betrekking heeft op het desbetreffende deel van de opdracht, tot een maximum van € 12.500,-

Iedere aanspraak jegens LSG Legal vervalt indien deze niet binnen 3 maanden nadat opdrachtgever cq derde bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn met deze aanspraak , schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij LSG Legal.

Alle opdrachten worden enkel uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart LSG Legal tegen alle aanspraken van derden en opdrachtgever is gehouden de kosten van het verweer van LSG Legal tegen dergelijke aanspraken volledig te vergoeden.

Artikel 6 Honorarium en kosten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium van LSG Legal voor de opdracht berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Er wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht. LSG declareert maandelijks, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle door LSG Legal gemaakte bijkomende kosten ten behoeve van de opdracht ( zoals griffierechten, nota`s van deurwaarders, deskundigen, taxatiekosten, reis- en verblijfkosten etc) worden separaat naast het honorarium in rekening gebracht.

Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

LSG Legal is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen. Zolang de verhoging niet meer is dan 10% van het overeengekomen uurtarief, wordt opdrachtgever geacht op voorhand in te stemmen met deze tariefwijziging.

Artikel 7 Betaling

Iedere declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting.

Indien binnen de gestelde termijn door LSG Legal geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsook de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 100,-, dit onverminderd het recht van LSG Legal om volledige vergoeding van de door haar werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen.

LSG Legal kan van opdrachtgever een (aanvullend) voorschot verlangen op het in rekening te brengen honorarium en/of bijkomende kosten.  Dit voorschot wordt verrekend met de slotdeclaratie voor de opdracht.

LSG Legal is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang enig voorschot niet door opdrachtgever is voldaan  of als een declaratie ondanks schriftelijke aanmaning daartoe niet wordt voldaan. Tevens is LSG Legal in die situatie gerechtigd de uitvoering van de opdracht te beëindigen.

LSG Legal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever leidt als gevolg van opschorting en/of beëindiging van de uitvoering van de opdracht door LSG Legal vanwege niet of niet tijdige betaling van declaraties of verlangde voorschotten.

Artikel 8 Derdengelden

Gelden die LSG Legal ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden LSG Legal Advocatuur te Breda.

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens

De gegevens van opdrachtgever en wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door LSG Legal. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de opdracht betrokken derden, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties, gemeenten en deurwaarders. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder tevens begrepen declaratie van de werkzaamheden.

Artikel 10 Geschillen

LSG Legal heeft een interne klachtenregeling. Klachten over de dienstverlening of declaraties van LSG Legal dienen binnen 3 maanden nadat opdrachtgever kennis heeft of redelijkerwijs had kunnen hebben van handelen of nalaten van LSG Legal dat aanleiding tot een klacht kan geven, schriftelijk en gemotiveerd aan LSG Legal te worden voorgelegd. Pas als dit niet tot een voor opdrachtgever bevredigend resultaat heeft geleid kan opdrachtgever zich tot de civiele rechter wenden.

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen LSG Legal en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze rechtsverhouding, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

LSG Legal Advocatuur  tracht u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over - een bepaald aspect van - onze dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening of over de declaratie verzoekt LSG Legal Advocatuur u uw bezwaren eerst voor te leggen aan ons. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden op basis van de klachtenregeling, die u hieronder aantreft. Mocht dat overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de civiele rechter. Dat kan pas nadat u uw klacht eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw klacht schriftelijk (per brief of email) op uw klacht heeft gereageerd.

Klachtenregeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de  declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen LSG Legal Advocatuur en de cliënt. De behandelend advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De behandelend advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

LSG Legal Advocatuur heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Klachten als bedoeld in artikel  1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de civiele rechter.

 Artikel 5 Interne klachtprocedure

De cliënt kan binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van een handelen of nalaten van een medewerker van LSG Legal Advocatuur  waarover hij een klacht wenst in te dienen, die klacht aan LSG Legal Advocatuur.

De klacht wordt na ontvangst doorgeleid naar mr L.F.J. Simonis – de Graaff, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Daar waar de klacht de klachtenfunctionaris zelf betreft, geeft deze op gelijke wijze een toelichting op de klacht.

Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Daar waar de klacht de klachtenfunctionaris zelf betreft, tracht deze op gelijke wijze samen met de cliënt tot een oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Op grond van de analyse van de klachten beslist LSG Legal Advocatuur  over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Actueel

 

 
LSG Legal Advocatuur
Parkstraat 4, 4818 SJ Breda
Telefoon 076 560 65 60
Fax 076 565 19 27
E-mail info@lsglegal.nl